УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үйлдвэр, борооны ус татуургын сүлжээ


industrial and rain water sewer network


сеть канализационная производственно-дождевая

Зураг