УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үйлдвэрийн бохир ус татуургын сүлжээ


factory sewerage system


сеть канализационная заводская

үйлдвэрийн бохир ус татуургын сүлжээ


industrial sewerage system


сеть канализационная производственная

Зураг