УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үйлдвэр ахуйн бохир ус татуургын сүлжээ


industrial-household sewerage system


сеть канализационная производственно-бытовая

Зураг