УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үзүүртээ шурагт шон


screw pile


свая с винтовым наконечником

Зураг