УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үзлэгийн худаг (шүүрүүлийн)


surface inlet


смотровой колодец

Зураг