УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үзлэгийн худаг


manhead


смотровой колодец

үзлэгийн худаг


manhole


смотровой колодец

үзлэгийн худаг


inspection pit


смотровой колодец

үзлэгийн худаг


inspection well


колодец

Ус түгээгүүрийн сүлжээг сэтгэх, угаах, ажиллагааг нь хянах зорилгоор түүн дээр тохируулан байгуулсан таглаатай нүхэн зоорь.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.433

үзлэгийн худаг


manhole


колодец смотровой

Зураг