УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн хаалт


flood bank

үерийн хаалт


flooding valve


кингстон

Зураг