УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн усны зарцуулга өнгөрүүлэх гаргуур


flood-control outlet


катастрофический водосброс

Зураг