УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн усан сан


detention basin


противопаводочное водохранилище

A detention basin or retarding basin is an excavated area installed on, or adjacent to, tributaries of rivers, streams, lakes or bays to protect against flooding and, in some cases, downstream erosion by storing water for a limited period of time.

Source https://en.wikipedia.org/wiki/Detention_basin
Жишээ өгүүлбэр

https://en.wikipedia.org/wiki/Detention_basin#/media/File:Dry_pond.jpg

үерийн усан сан


flood-control pool


противопаводочное водохранилище

үерийн усан сан


detention reservoir


противопаводочное водохранилище

Хаалтгүй ус гаргууртай үерийн хамгаалалтын усан сан.

Эх сурвалж: Л.Ж (2018), х.258

Flood-control reservoir with uncontrolled outlets.

Source

үерийн усан сан


flood (-control) storage


противопаводочное водохранилище

үерийн усан сан


retarding basin

Үерийн оргил урсгалыг түр хадгалах замаар бууруулдаг сан.

Эх сурвалж:

Basin which reduces peak flood flows of a stream through temporary storage.

Source

үерийн усан сан


retarding basin

Үерийн оргил урсгалыг түр хадгалах замаар бууруулдаг сан.

Эх сурвалж:

Basin which reduces peak flood flows of a stream through temporary storage.

Source
Зураг