УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн ус өнгөрүүлэх суваг


floodway


канал для пропуска паводковых вод

Зураг