УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн ус хураах боомт


detention dam


противопаводочная плотина

үерийн ус хураах боомт


flood control dam


противопаводочная плотина

үерийн ус хураах боомт


high water dam


противопаводочная плотина

Зураг