УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн ус тохируулах байгууламж


flood-regulating structure


сооружение для регулирования паводков

Зураг