УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн ус нөөцлөх сан


flood-control reservoir


противопаводочное водохранилище

Зураг