УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн ус зайлуулах суваг


flood relief channel


сбросной противопаводочный канал

Зураг