УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үелсэн хатаалтын систем (шороон боомт)


batter drainage


наслонный дренаж

Зураг