УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын өндөр босго (ус татамжийн)


raised sill


высокийн донный порог

Зураг