УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын ховил


bottom groove


донный паз

ёроолын ховил


ripple


рифель

ёроолын ховил


bed ripple


донный рифель

Зураг