УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын хагас хаалт/далан


bed groin


стальная ячеистая буна

Зураг