УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын ус гаргуурын хаалт


bottom outlet gate


затвор донного водовыпуска

ёроолын ус гаргуурын хаалт


ground gate


затвор донного водовыпуска

ёроолын ус гаргуурын хаалт


low-level gate


затвор донного водовыпуска

ёроолын ус гаргуурын хаалт


sluice gate


затвор донного водовыпуска

Зураг