УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын ус гаргуурын нүх


submerged orifice


отверстие донного водовыпуска

ёроолын ус гаргуурын нүх


sluice port


отверстие донного водовыпуска

Зураг