УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын ус гаргууртай тохируулгат тэнцүүлэг


orifice-type offtake regulator


шлюз-регулятор с донным отверстием

Зураг