УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын ус гаргуур (боомтын их биед)


depressed outlet


донный водовыпуск

Зураг