УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын нүх


submerged inlet


глубинное отверстие

ёроолын нүх


sluice port


донное отверстие

Зураг