УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын гаргуурын хаалт


bottom discharge valve


затвор донного водовыпуска

Зураг