УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын босго (ус татамжийн байгууламж)


bottom sill


донный порог

ёроолын босго (ус татамжийн байгууламж)


bottom wall


донный порог

Зураг