УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолын аргамжийн шон


anchor bearing


донная опора

Аливаа хөвүүр байгууламжийг аргамжих зорилгоор голын ёроолд байрлуулсан гуалин хайрцаг (чулуу, цул бетон зэргээр дүүргэсэн), янз бүрийн хийцийн гадсан суурь, зангуу.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.116

Зураг