УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолоор угсарсан хоолой


bottom pipe


трубопровод, уложенный по дну

Зураг