УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроолдоо нүхтэй тохируулгат тэнцүүлэг


undershot regulator


шлюз-регулятор с донным отверстием

Зураг