УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ёроол нь нээгддэг шороо зөөх онгоц (усан дор чулуу асгах)


bottom-dump scow


грунтоотвозная шаланда сраскрывающимся днищем

Зураг