УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

юүлүүр оролттой уурхайт ус халиагуур


composite shaft spillway


шахтный водосброс с конической вставкой

Зураг