УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

юүлэх худаг (усан онгоцны тэнцүүлгийн)


emptying sump


приёмный колодец водопроводной галереи опорожнения камеры

юүлэх худаг (усан онгоцны тэнцүүлгийн)


filling sump


приёмный колодец водопроводной галереи опорожнения камеры

Зураг