УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлэх талбай


filtre area


площадь фильтрования

Шүүр тийш чиглэсэн усны урсгалын чиглэлд перпендикуляр хавтгай үүсгэж буй шүүрийн ачааллын талбай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.468

Зураг