УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлэх овоолго


free-draining embankment


фильтрующая насыпь

Зураг