УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлэх нүх (усны энерги сааруулах худгаас)


weep hole


фильтрационное отверстие

Зураг