УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлэх нүх (ус цохилгын худгийн)


weep pipe


фильтрационное отверстие

Зураг