УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлэн дамжуулах хоолой


drainage pipeline


трубопровод дренажный

Зураг