УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлтэй нэг төрлийн шороон боомт


modified-homogeneneous earth dam


однородная земляная плотина с дренажем

Зураг