УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн (хатаах) насос станц


drainage pumping plant


дренажная насосная станция

Зураг