УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн ёроол


filtre bottom


дно дренажное

шүүрүүлийн ёроол


filtre floor


дно дренажное

шүүрүүлийн ёроол


filtre bottom


дно дренажное

Шүүрэлтийн усыгсаадгүй өнгөрөөх, угаалтын усыг жигд хуваарилахын тулд нүхтэй хавтан буюу дүнзэнцэр сараалжаар хийж, ус шүүрүүлэх үеийн доогуур зүйж тавьсан дэвсмэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.467

шүүрүүлийн ёроол


filtre floor


дно дренажное

Шүүрэлтийн усыгсаадгүй өнгөрөөх, угаалтын усыг жигд хуваарилахын тулд нүхтэй хавтан буюу дүнзэнцэр сараалжаар хийж, ус шүүрүүлэх үеийн доогуур зүйж тавьсан дэвсмэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.467

Зураг