УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн хурд тохируулуур


filtration rate regulator


регулятор скорости фильтрования

шүүрүүлийн хурд тохируулуур


filtration rate regulator


регулятор скорости фильтрования

Шүүрлийн хурдыг шаардлагатай хэмжээнд нь автоматаар барьж байх хэрэгсэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.468

Зураг