УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн худаг


drain pit


дренажный колодец

шүүрүүлийн худаг


drain well


колодец дренажный

шүүрүүлийн худаг


infiltration well

Recharge well that is sunk only into the unsaturated zone.

Source EcoLexicon
Зураг