УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн хоолой


land pipe


дренажная труба

шүүрүүлийн хоолой


drain tube


дренажная труба

шүүрүүлийн хоолой


drainage tube


дренажная труба

Зураг