УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн суваг


collecting ditch


дренажная канава

шүүрүүлийн суваг


open-cut drain


дренажная канава

шүүрүүлийн суваг


water gang


дренажная канава

шүүрүүлийн суваг


drain gutter


дренажная канава

Зураг