УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн нүхлэсэн хоолой


half-socket pipe


перфорированная дренажная труба

Зураг