УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн нүхлэсэн бетон хоолой


concrete pipe


перфорированная бетонная дренажная труба

Зураг