УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн гаргуур


outlet pipe


дренажный водовыпуск

Зураг