УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн вааран хоолой


clay pipe


гончарная дренажная труба

шүүрүүлийн вааран хоолой


earthenware pipe


гончарная дренажная труба

шүүрүүлийн вааран хоолой


tile pipe


гончарная дренажная труба

Зураг