УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүлийн адаг


drainage inlet


устье дрены

шүүрүүлийн адаг


surface inlet


устье дрены

шүүрүүлийн адаг


drain opening


устье дрены

шүүрүүлийн адаг


drain outlet


устье дрены

шүүрүүлийн адаг


outlet pipe


устье дрены

Зураг