УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүл цэвэрлэх багаж


drain rod


дреноочиститель

шүүрүүл цэвэрлэх багаж


rodding


очистка дреноочистителем

Зураг