УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүл суваг


lateral ditch


дренажная канава

шүүрүүл суваг


water furrow


дренажная канава

шүүрүүл суваг


gutter


дренажная канава

Зураг